Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan 4itruvian B.V., gevestigd te Cuijk, KvK nr. 72169818. 

A. ALGEMEEN 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   
1. Opdrachtnemer (en/of leverancier): 4itruvian B.V.; 
2. Opdrachtgever (en/of afnemer): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen; 
3. Werkzaamheden: daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen op het gebied van communicatie, webmarketing en internet content management, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals deze uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging. 

B. TOEPASSELIJKHEID 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden als onder A3 genoemd, worden aangegaan. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen;   
2. Verwijzingen naar algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

C. DE OFFERTE  
1. De schriftelijke offerte is onherroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij uit de offerte anders blijkt; 
2.De offerte vermeldt de aanvangsdatum van de werkzaamheden en de geplande datum van oplevering; 
3. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht; 
4. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

D. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.  De overeenkomst is in ieder geval tot stand gekomen: - op het moment dat een door opdrachtnemer aan opdrachtgever gezonden offerte, ondertekend door opdrachtgever, door opdrachtnemer retour is ontvangen - op het moment waarop opdrachtnemer met de werkzaamheden voor opdrachtgever aanvangt;   
2. Wijzigingen in de overeenkomst, meer- en minderwerk daaronder begrepen, worden schriftelijk overeengekomen.

E. DUUROVEREENKOMSTEN   
1. Een overeenkomst, strekkende tot het beheer, onderhoud en facilitering van de website van opdrachtgever wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van 12 maanden; 
2. Als ingangsdatum van de onder lid 1 bedoelde overeenkomst geldt de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de website is opgeleverd conform het bepaalde in artikel F lid 2 hierna; 
3. Na het verstrijken van de onder lid 1 genoemde periode wordt de overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 12 maanden; 
4. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats tegen het einde van een contractperiode en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden; 
5. Opzegging vindt plaats bij aangetekende brief of per email.  De opgezegde partij zal een opzegging per email zo spoedig mogelijk na ontvangst aan de opzeggende partij bevestigen;   
6. Opdrachtnemer kan slechts opzeggen ingeval hij zijn activiteiten staakt of tot liquidatie besluit

F. TIJDSTIP EN WIJZE VAN OPLEVERING 
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de geplande datum van oplevering te kunnen realiseren. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn echter nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Ook indien een uiterste termijn is overeengekomen komt opdrachtnemer eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling; 
2. De werkzaamheden worden geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop opdrachtnemer dit opdrachtgever schriftelijk of per email heeft medegedeeld; 
3. Indien oplevering in fasen is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, samenhangende met de opvolgende fase, op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd; 
4. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na oplevering te onderzoeken of opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden opdrachtnemer terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na oplevering, schriftelijk in kennis te stellen indien en zodra hem van het tegendeel is gebleken;   
5. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. 

G. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER 
1. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren, onder toepassing van de voldoende zorgvuldigheid en goed vakmanschap;   
2. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke regelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 
 
H. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 
1. Op opdrachtgever rust de verplichting aan opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, op de wijze als door opdrachtnemer vast te stellen. De gegevens, inlichtingen en bescheiden zullen voldoen aan de door opdrachtnemer voorgeschreven specificaties;   
2. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan; 
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn; Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens; 
4. Opdrachtgever staat in voor de selectie, het gebruik en de toepassing binnen zijn organisatie van de door opdrachtnemer te verlenen diensten en/of te leveren goederen; 
5. Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere regelgeving op het gebied van auteursecht of het recht van industriële eigendom; 
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

I. BETALING 
1. Facturatie vindt plaats in twee delen: 50% na het sluiten van de overeenkomst en 50% bij oplevering van de website. Facturatie van duurovereenkomsten als bedoeld onder artikel E van deze voorwaarden geschiedt in de eerste week van de kalendermaand;   
2. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum;   
3. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter betaling van de verschuldigde renten en kosten, vervolgens ter betaling van de opeisbare declaraties, oudste in tijd, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie; 
4. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, onverminderd alle overige rechten welke hij jegens opdrachtgever kan doen gelden; 
5. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan hem gefactureerde bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:   
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de opdrachtnemer wordt voldaan; 
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en  betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 450,-, voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. 
 
J. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
1. Opdrachtnemer kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever opschorten dan wel geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: 
a. opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;   
b. opdrachtgever zijn activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of zijn bedrijf overdraagt; 
c. opdrachtgever één of meer verplichtingen voorvloeiende uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na hierdoor door opdrachtnemer schriftelijk te zijn gemaand, heeft opgeheven; 
2. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan opdrachtnemer bij tekortkoming in de nakoming door opdrachtgever rechtens toekomende bevoegdheden zoals het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
 
K. INTELLECTUELE EIGENDOM 
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de (uitvoering van de) opdracht, behoren toe aan opdrachtnemer, uitgezonderd het bepaalde in lid 4 hierna;   
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of anderen rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen; 
3. Alle door opdrachtnemer gebruikte programmatuur, in het bijzonder het Content Management Systeem (CMS) en andere zaken, waaronder de broncode, blijven het eigendom respectievelijk het voorwerp van intellectuele eigendom van opdrachtnemer, ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen, de aanschaf of het gebruik ervan;
4. In afwijking van lid 1 wordt het door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontworpen design (de huisstijl) eigendom van opdrachtgever. Het voorgaande geldt uitsluitend indien en voor zover de vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever mocht hebben of nog zal krijgen, door opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

L. AANSPRAKELIJKHEID 
1. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat door de aansprakelijkheids-verzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval maximaal wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft wordt het hiervoor bedoelde bedrag maximaal gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief BTW dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan opdrachtgever in rekening is gebracht;   
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door of op vordering van opdrachtnemer wordt ontbonden; 
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade; 
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derden;   
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur. Voorts kan opdrachtnemer de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen; 
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van aan opdrachtnemer toe te rekenen opzet of grove schuld;   
7. Het recht op vergoeding van schade vervalt indien opdrachtgever daarop niet schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer een beroep heeft gedaan binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 

M. OVERMACHT 
1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt;   
2. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toe te rekenen oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, tenzij toepassing van deze bepaling tot voor opdrachtgever onbillijke resultaten zou leiden;   
3. Indien de overmacht langer duurt dan 3 maanden, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te doen ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.   
 
N. OVERIGE BEPALINGEN 
1.Ingeval enige bepaling van de overeenkomst, nietig, vernietigbaar of onverbindend mocht blijken te zijn, zal zulks geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen zullen deze bepaling alsdan zodanig aanpassen dat de inhoud daarvan niet langer nietig, vernietigbaar of onverbindend voor partijen zal zijn; 
2.Ingeval de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst afwijkt van deze algemene voorwaarden prevaleert de overeenkomst.  

O. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag;
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Algemene voorwaarden 
4itruvian B.V. | Lupine 17 | 5432 BT Cuijk | www.4itruvian.com |  +31(0)6 29 81 93 46 | info@4itruvian.com | BTW NL 859013996B01 |  IBAN NL07 RABO 0340 681292 | BIC RABONL2U |KVK 72169818